Spatial Y, Fylkingen, Stockholm

10 mars, 2007 19:30

Pianisten Michael Nielen, konstnären Ann Rosén och tonsättaren Sten-Olof Hellström framför ljudverket Spatial Y. I ett möte mellan kammarmusik, installationskonst och elektroniskt kaos vävs ljudets olika rumsliga aspekter samman till ett ljudverk där publikens rörelser, ljud, och val lägger till ytterligare dimensioner. Publiken kan välja att betrakta verket som en installation som man går in i och utforskar eller som en konsert där man sitter ner och lyssnar. 120 min med individuell paus.

Michael Nielen född 1961 i Tyskland. Utbildat till pianist vid de musikaliska akademierna i Düsseldorf och Köln. Solo och ensemble konserter med både klassisk och nutida musik i flera Europeiska länder. Samarbeten med ett flertal tonsättare. CD och radioinspelningar. Arbetar sedan 2000 med ljudinstallationer och live-elektronik för utställningar. Lärare vid Konsthögskolan i Holbæk, Danmark sedan 1998

Ann Roséns verk kan ta formen av video, ljudkonst, elektroakustisk musik, ljud och video installationer etc. I början på 90-talet undersökte hon olika former av mänsklig interaktion, hennes verk fokuserade på att skapa situationer där människor kunde mötas under olika former. Allt eftersom datorteknologin blev mer tillgänglig började Ann Rosén kombinera social interaktion med digitala konstformer. Många av hennes idéer kräver ett stort antal människor med olika bakgrunder. Detta ledde till att hon initierade och koordinerade ett antal interdisciplinära projekt. 2000 började Ann Rosén inkludera forskare från olika områden i sina projekt. För att adressera problemen i dessa projekt och skapa en plattform för interdisciplinära samarbeten initierade Ann Rosén ADRA- Art Driven Research Association 2004 (www.adra.nu).

Sten-Olof Hellström är yrkesverksam som tonsättare sedan 1984. Masters examen i komposition vid University of East Anglia, England 1990 Forskaranställning vid Centre for User Oriented IT Design (CID), KTH 1997-2005. Som forskare arbetar Hellström i huvudsak inom människa-data-interaktion (MDI) och har medverkat i flera internationella forsknings projekt (exv. eREANA och Shape). Hellström är också aktiv inom sonifiering (representation av data med hjälp av ljud). Ett exempel på ett pågående projekt är konstruktion och utveckling av datorgränssnitt för synskadade. Hellström huvudsakliga yrkesverksamhet och sysselsättning består dock i att komponera elektro-akustisk musik (EAM).

The pianist Michael Nielen, the artist Ann Rosén and the composer Sten-Olof Hellström performs the sound work Spatial Y. In a meeting between chamber music, installation art and electronic chaos the spatial aspects of sound are woven together forming a sound work to which further dimensions are added by the audience movements, sounds and choices. The audience can choose to regard the work as an installation, which you can enter and walk around inside or as a concert where you sit down and listen. 120 min with individual pause.

Michael Nielen Born 1961 in Germany. Trained pianist from the Academies of Music in Düsseldorf and Cologne. Solo and ensemble concerts in several European countries with both classical and contemporary music. Collaboration with several composers. CD and radio recordings. Since 2000 works with sound installation and live-electronic for exihibitions and concerts. From 1998 instructor at the Kunsthøjskolen in Holbæk / Denmark. Lectures on different issues of contemporary music.

Ann Rosén Her work can take the shape of video, sound art, electro acoustic music, sound and video installations etc. In the early 1990s she investigated various forms of human interaction, her work focussed on creating situations where people could meet under different forms. As computer technology became more accessible Ann Rosén started to combine social interaction with digital art forms. Many of her ideas require a large number of people from different backgrounds. This has led to that she has initiated and coordinated a number of interdisciplinary projects. In 2000 Ann Rosén started to include scientists and researchers from different fields in her projects. To address the problems encountered in these projects and create a platform for interdisciplinary collaborations Ann Rosén initiated ADRA- Art Driven Research Association in 2004 (www.adra.nu)

Sten-Olof Hellström has been active as a professional composer since 1984
Masters of Music in composition at University of East Anglia, England 1990
Employed as researcher and composer at the Centre for User Oriented IT Design (CID), Royal Institute of Technology (KTH) since 1997. As a researcher Hellström has mainly worked in the field of Human Computer Interaction where he has been part of several major international research projects such as eREANA and Shape. He is also very active in the field of sonification (representing data with sound). One example of current work is the construction and development of a computer interface for the visually impaired. Sten-Olofs Hellströms main occupation and profession is however as a composer working with Electro-acoustic music