Sound Inserts: Conveyer

9 februari, 2008 19:00

Conveyer – dance performance and Interactive Installation at Weld, Norrtullsgatan 7, 7pm.
Conveyer is an perfromace spinning off from the project Sound Inserts During the autumn 2007 a number of sound actions takes place in public places of different functions, such as entrances, corridors and squares. The project is a study on how we move under the influence from sound. What happens when the sound environment is changed? Will our movement and behaviour change according to the sound? The studies has been made in the Elektrum building in Kista, outdoors in Kista and in Sätra centre with choreographers as observers and interpretators.
A project by Ann Rosén, Sten-Olof Hellström, Ingo Reulecke, Moa Hansson, Maija Hirvanen.
The project is a collaboration between ADRA – art driven research association, Interactive Institute and Weld.

Weld
Norrtullsgatan 7
Stockholm
www.weld.se

Med stöd av: Stiftelsen Längmanska 
kulturfonden, Stiftelsen Framtidens kultur, 
Stockholms Stad

Video clip recorded with a laptop by Mårten Spångberg here at the INPEX

Text and more images at Tomas Nygren’s blog

Still images © Tomas Nygren, Ann Rosén

Sound recordings from the performance:

Video clip 1-4 recorded with a mobilephone by John Paul Bichard from the audience:

Ljudingrepp i offentlig miljö och föreställningen Conveyer 

Under sommaren och hösten 2007 arbetade Ann Rosén och Sten-Olof Hellström
som artists-in residence på Interactive Institute. Tillsammans genomförde de ett antal ”ljudingrepp” med hjälp av en portabel ljudinstallation som de
placerade på olika platser i Kista och Sätra. Idén var att studera hur ljudet påverkade miljön och framför allt hur det påverkade de människor som rörde sig där. Installationerna och människorna dokumenterades och Rosén och Hellström bjöd även in koreograferna Ingo Reulecke, Moa Hanssen och Maija Hirvanen att studera myllret av människor.

Dokumentationen ligger sedan till grund för föreställningen Conveyer som uruppförs på Weld den 9 februari 2008 som en del av festivalen node.stockholm.

Ann Rosén och Sten-Olof Hellström har i flera arbeten undersökt vad ljud egentligen är och hur vi upplever ljud. De arbetar därmed i en tydlig tradition där undersökningen är både en utgångspunkt och en metod och där ljudet problematiseras som både ett fysiskt och perceptuellt fenomen.
I sina tidigare arbeten har de bl a arbetat med tystnaden genom att låta ljud ta bort varandra, med att bygga upp olika ”arkitektoniska rum” enbart med hjälp av ljuden och med olika typer av interaktion mellan betraktare och ljudinstallation.

I Conveyer finns en väsentlig skillnad på hur mötet mellan människa och ljud har sett ut jämfört med de tidigare projekten. Här har Rosen och Hellström sökt sig till platser där massor av människor rör sig dagligen och exponerat
dem för olika ljud. Situationen blir därför mycket olik de galleriinstallationer som de annars arbetat med där publiken varit mer insatt i och förberedd på situationen. Därmed är det inte sagt att de enbart söker en autenticitet eller att de skapar någon form av en klinisk forskningssituation. Hur olika människor reagerar verkar snarast resultera i snabba skisser på platser som sedan bearbetas, organiseras, omformeras och sätts ihop till något helt annat men förmodligen ändå möjligt att känna igen.

Sound Inserts
During the summer and autumn of 2007 Ann Rosén and Sten-Olof Hellström worked as artists-in-residence at the Interactive Institute. Together they carried out a number of “sound-inserts” with the help of a portable sound installation that they placed at different locations in Kista and Sätra. The idea was to study how the sound affected the environment and above all people passing by.
 
The installation and by passers where documented and Rosén and Hellström also invited the choreographers Ingo Reulecke, Moa Hanssen and Maija Hirvanen as observers to study the swarm of people. Their studies form the foundation for the performance Conveyer that is premiered at Weld February 9 as a part of the festival node.stockholm.
 
Ann Rosén and Sten-Olof Hellström have in several works explored what sound really is and how we perceive it. They are thereby working in an explicit tradition where the exploration is both a starting point and a method and sound is problematised as a physical as well as a perceptual phenomenon. In previous work they have among other things worked with silence by letting sounds negate each other, with building architectonic spaces only using sound and with different types of interaction between spectators and the sound installation.
 
In Conveyer there is an essential difference in how the meeting between people and sound takes place compared to the previous projects. Here Rosén and Hellström looked for places with masses of people passing on a daily basis where they exposed people for different types of sound. The situation therefore became very different from the gallery installations they otherwise work with where the audience is somewhat more informed and prepared. This does not by any means imply that they are only looking for authenticity or trying to create a clinical research situation. Rather it seems that the reactions of different people results in quick sketches of places that then are reworked and transformed into something probably still recognisable yet completely different.

Björn Norberg

I samarbete med: Interactive Institute,
ADRA-Art Driven Research AssociationWeld

Med stöd av: Stiftelsen Längmanska 
kulturfonden, Stiftelsen Framtidens kultur, 
Stockholms Stad